مطالب

به منظور برنامه ریزی جهت گسترش و بکارگیری دانش داده کاوی درکشور طراحی برنامه جامع و نقشه راه مطابق با شرایط، ماموریت ها و نیازهای کشور در دستور کار گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی قرار گرفت.

هوشمندی تجاری ( Business Intelligence)  مجموعه توانایی‌ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید. ابزارهایی هوش تجاری، دیدگاه هایی از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می دهند.